Algemene Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.
Opdracht: iedere Opdracht van Opdrachtgever in welke vorm dan ook.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Psydos een overeenkomst aangaat of met wie Psydos in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Psydos verstrekte Opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede offertes van Psydos . Artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing

3.Tenzij anders overeengekomen doet Psydos haar offerte in elk geval gestand tot veertien dagen na de offertedatum. Tenzij de offerte binnen de overeengekomen termijn wordt aanvaard, vervalt de offerte daarna van rechtswege.

4.Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van een offerte, dan wel nadat Psydos op redelijke grond uitvoering heeft gegeven aan de werkzaamheden, of door een schriftelijke bevestiging van Psydos aan de Opdrachtgever van diens opdracht.

5.De prijzen in offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de Opdrachtgever.

6.Psydos heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject, workshop/training te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Psydos betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

7.Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen, workshops en trainingsobservatie binnen één week voor de aanvang van de betreffende activiteiten, is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van de activiteiten 40 % van deze kosten. Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.

8.Bij annulering door Opdrachtgever van coaching binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten worden de locatiekosten in rekening gebracht. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

9.Psydos behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.Informatie met betrekking tot de Cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de Cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie.

12.Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

13.Het staat Psydos vrij om na overleg met Opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden indien zulks voor de goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Hierover zal zoveel mogelijk eerst met de Opdrachtgever worden overlegd. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.

14.Door het aangaan van een overeenkomst met Psydos wordt aan Psydos toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Psydos uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

15.Iedere aansprakelijkheid van Psydos is beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door Opdrachtgever aan Psydos is betaald, tot een maximumbedrag van € 1.000,-.

16.Iedere rechtsvordering jegens Psydos vervalt, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.

17.Op alle opdrachten aan Psydos is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen Opdrachtgever en Psydos wordt bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

versie 6.03.2017

Sluit Menu